• 2020-10-22 02:28:42
  • ព័ត៌មាន

MV បទ K-Pop មានអ្នកចូលមើលរាប់លានដងក្នុង១ថ្ងៃ ច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ន

  • 2020-10-22 02:28:42
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ

បទចម្រៀង K-Pop ភាគ​ច្រើន​ចេញ​មក​តែង​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ និង​ចូល​ទស្សនា​ច្រើនទាំង​បទទើប​តែ​ចេញ​ថ្មី និង​បទ​ចាស់ៗដែល​ចេញ​ច្រើន​ខែកន្លងផុត។

ខាង​ក្រោម​ជា​ MV ទាំង​ ១៥​ (គិត​ទាំង​ចាស់ទាំង​ថ្មី) ដែល​មាន​ចំនួន​ចូល​មើល​ច្រើន​មិនធម្មតា​ក្នុង​ ១​ថ្ងៃៗ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។

១៥. បទ​ «All In» របស់​ Stray Kids

ចេញថ្ងៃ​ទី ២០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់ លានដង

១៤. បទ​ «Boy With Luv» របស់​ BTS

ចេញថ្ងៃ​ទី ១២ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ១,៣០លានដង

១៣. បទ​ «Lovesick Girls (Dance Practice)» របស់​ BLACKPINK

ចេញថ្ងៃ​ទី ០៨ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ លាន១,៣២លានដង

១២. បទ​ «How You Like That (Dance Practice)» របស់​ BLACKPINK

ចេញថ្ងៃ​ទី ០៥ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ១,៥៤លានដង

១១. បទ​ «How You Like That» របស់​ BLACKPINK

ចេញថ្ងៃ​ទី ២៦ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ១,៥៥លានដង

១០. បទ​ «Daisy» របស់​ PENTAGON

ចេញថ្ងៃ​ទី ១២ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ១,៥៩លានដង

៩. បទ​ «Ice Cream» របស់​ BLACKPINK និង Selena Gomez

ចេញថ្ងៃ​ទី ២៧ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់ ១,៩៦លានដង

៨. បទ​ «Why Not?» របស់​ LOONA

ចេញថ្ងៃ​ទី ១៩ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ១,៩៩លានដង

៧. បទ​ «Like A Movie» របស់​ B1A4

ចេញថ្ងៃ​ទី ១៩ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ២,០៨លានដង

៦. បទ​ «Home;Run» របស់​ SEVENTEEN

ចេញថ្ងៃ​ទី ១៩​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ២,៤៦លានដង

៥. បទ​ «Lovesick Girls» របស់​ BLACKPINK

ចេញថ្ងៃ​ទី ​០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ២,៥៥លានដង

៤. បទ​ «Make A Wish (Birthday Song)» របស់​ NCT U

ចេញថ្ងៃ​ទី ១២ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ៣,២៦លានដង

៣. បទ​ «Dynamite» របស់​ BTS

ចេញថ្ងៃ​ទី ២០ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់ ៣,៣៥លានដង

២. បទ​ «Dingga» របស់​ MAMAMOO

ចេញថ្ងៃ​ទី ២០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ៣,៤៣លានដង

១. បទ​ «From Home» របស់​ NCT U

ចេញថ្ងៃ​ទី ១៩ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ក្នុង​ ១ថ្ងៃ ខ្ទង់​ ៣,៥៤លានដង

ប្រភព៖ Koreaboo ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

មតិយោបល់