• 2021-05-06 03:33:15
  • ព័ត៌មាន

ម្ចាស់តំណែងកំពូលទាំង ៥ (ប៉ែកនារី) ប្រចាំឆ្នាំ វីដេអូមាន​ចំនួន View ច្រើនដាច់គេទាំងអស់

  • 2021-05-06 03:33:15
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

១ទសវត្សកន្លងមក​ហើយ វិស័យ K-Pop កាន់​តែ​មាន​ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង​ឡើងៗ ស្របពេល​ចំនួន​អ្នក​ចូល​តាមដាន​វីដេអូបទ​ចម្រៀង​ក៏ច្រើន​មិនធម្មតាឈានដល់រាប់លានដង។ ជា​ការ​បញ្ជាក់ ដូចនេះ​ក៏សូម​បង្ហាញ​នូវ​ចំណាត់ថ្នាក់​ក្រុមចម្រៀងនារី ដែលមាន​ចំនួនអ្នក​ចូល​មើល​វីដេអូ សរុបមានចំនួន View ច្រើន​ខ្លាំងជាង​គេគិតតាំងពីឆ្នាំ ២០១១។ យើងសូម​ស្រង់នូវ​ចំណាត់ថ្នាក់​កំពូល ៥ ប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗមកបង្ហាញ (ដោយចំនួន View បូកសរុបមកជា​ច្រើនឆ្នាំកន្លងមក មកដល់​ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)

ឆ្នាំ ២០១១

៥​. T-ARA: សរុបចំនួនចូលមើល ៨៧,៩លានដង

៤. 4MINUTE: សរុបចំនួនចូលមើល ៩២,៤លានដង

៣. SISTAR: សរុបចំនួនចូលមើល ១០៩,៥លានដង

២. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ២២៨,៥លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ៤៤៦,៩លានដង

ឆ្នាំ ២០១២

៥​. T-ARA: សរុបចំនួនចូលមើល ១៣០,៨លានដង

៤. 4MINUTE: សរុបចំនួនចូលមើល ១៤២,៩លានដង

៣. SISTAR: សរុបចំនួនចូលមើល ១៧៨,៧លានដង

២. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៣៣៧,៥លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ៦៧៣,០លានដង

ឆ្នាំ ២០១៣

៥​. T-ARA: សរុបចំនួនចូលមើល ១៧៣,៦លានដង

៤. 4MINUTE: សរុបចំនួនចូលមើល ១៩៣,៣លានដង

៣. SISTAR: សរុបចំនួនចូលមើល ២៤៧,៨លានដង

២. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៤៤៦,៤លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ៨៨៩,១លានដង

ឆ្នាំ ២០១៤

៥​. T-ARA: សរុបចំនួនចូលមើល ២១៦,៤លានដង

៤. 4MINUTE: សរុបចំនួនចូលមើល ២៤៣,៧លានដង

៣. SISTAR: សរុបចំនួនចូលមើល ៣១៧,០លានដង

២. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៥៥៥,៣លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ១,១៣ពាន់លានដង

ឆ្នាំ ២០១៥

៥​. Apink: សរុបចំនួនចូលមើល ២៧០,៨លានដង

៤. 4MINUTE: សរុបចំនួនចូលមើល ២៩៤,១លានដង

៣. SISTAR: សរុបចំនួនចូលមើល ៣៨៦,១លានដង

២. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៦៦៤,២លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ១,៣៥ពាន់លានដង

ឆ្នាំ ២០១៦

៥​. TWICE: សរុបចំនួនចូលមើល ៣៧៦,៩លានដង

៤. MAMAMOO: សរុបចំនួនចូលមើល ៣៩២,២លានដង

៣. SISTAR: សរុបចំនួនចូលមើល ៤៥៥,៣លានដង

២. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៧៧៣,១លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ១,៥៨ពាន់លានដង

ឆ្នាំ ២០១៧

៥​. Red Velvet: សរុបចំនួនចូលមើល ៦៩៩,៥លានដង

៤. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៨៨២,១លានដង

៣. BLACKPINK: សរុបចំនួនចូលមើល ៩៦៧,៥លានដង

២. TWICE: សរុបចំនួនចូលមើល ១,៣៧ពាន់លានដង

១. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ១,៨០ពាន់លានដង

ឆ្នាំ ២០១៨

៥​. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ៩៩១,០លានដង

៤. Red Velvet: សរុបចំនួនចូលមើល ១,១២ពាន់លានដង

៣. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ២,០៣ពាន់លានដង

២. BLACKPINK: សរុបចំនួនចូលមើល ២,៤១ពាន់លានដង

១. TWICE: សរុបចំនួនចូលមើល ២,៦៤ពាន់លានដង

ឆ្នាំ ២០១៩

៥​. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ១,១០ពាន់លានដង

៤. Red Velvet: សរុបចំនួនចូលមើល ១,៥៥ពាន់លានដង

៣. Girls' Generation សរុបចំនួនចូលមើល ២,២៦ពាន់លានដង

២. TWICE: សរុបចំនួនចូលមើល ៣,៧៥ពាន់លានដង

១. BLACKPINK: សរុបចំនួនចូលមើល ៤,៤៣ពាន់លានដង

ឆ្នាំ ២០២០

៥​. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ១,២១ពាន់លានដង

៤. Red velvet: សរុបចំនួនចូលមើល ១,៩៧ពាន់លានដង

៣. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ២,៤៨ពាន់លានដង

២. TWICE: សរុបចំនួនចូលមើល ៥ពាន់លានដង

១. BLACKPINK: សរុបចំនួនចូលមើល ៧,៧ពាន់លានដង

ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០២១

៥​. 2NE1: សរុបចំនួនចូលមើល ១,២៥ពាន់លានដង

៤. Red Velvet: សរុបចំនួនចូលមើល ២,១២ពាន់លានដង

៣. Girls' Generation: សរុបចំនួនចូលមើល ២,៥៦ពាន់លានដង

២. TWICE: សរុបចំនួនចូលមើល ៥,៣២ពាន់លានដង

១. BLACKPINK: សរុបចំនួនចូលមើល ៨,៤០ពាន់លានដង​

ប្រភព៖ Koreaboo ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

មតិយោបល់